top of page

Terms & Conditions

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Ecolines-Home Kft. által működtetett www.rattanexclusiveshop.huwww.ecolines-home.hu, www.rattanexclusive.hu, www.wpc-teraszburkolatok.hu, valamint www.akupanelek.hu weboldalak adatkezelésével kapcsolatos feltételeket tartalmazza. A weboldalak tulajdonosa és üzemeltetője, - és így adatkezelő – az Ecolines-Home Kft. Az Ecolines-Home Kft. kiemelt célja vásárlóinak és a honlapok látogatóinak személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ecolines-Home Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és vállalatirányítási intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Ecolines-Home Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és partnereivel, mint adatkezelőkkel ill. adatfeldolgozókkal szemben megfogalmazott, és érvényesít. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és uniós jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.); - az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (679/2016. sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR); - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); - 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); - 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); - 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), - 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.). Alkalmazott fogalmak: - érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; - személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; - hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; - tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; - adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; - adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; - adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; - adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK ADATAI: 1.1 Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Cégnév: Ecolines-Home Kft. Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12. Fiók telephely:2120. Dunakeszi pallag utca 17. Weboldal: www.ecolines-home.hu Email: info@kerti-butor.com Adószám: 24991456-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-171229 Telefonszám: +36 30 5480330 Honlapjai: www.ecolines-home.hu, www.rattanexclusive.hu, www.wpc-teraszburkolatok.hu, www.furdoszoba-butor.com, www.kerti-butor.com Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2120. Dunakeszi Pallag utca 17.. info@kerti-butor.com Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 1.2. Adatfeldolgozás céljából az alábbi szervezetek számára kerülhetnek továbbításra személyes adatok: Adatfeldolgozó neveTegee Hungaria Kft. ( szállító cég ) Székhelye: 1044 Bp Ipari Park u 10 E-mail címe: raktar@tegge.hu Honlapja: www.tegee.hu Adatfeldolgozó neve: Precizitás-Duó Kft. Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 77. III/15. E-mail címe: info@precizitas-duo.hu Honlapja: http://precizitas-duo.hu Adatfeldolgozó neve: Feba Kft Székhelye: 1141 bp szugló u 125-d E-mail címe: peter@feba.hu Honlapja: www.feba.hu 2. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 2.1. Az Ecolines-Home Kft. által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Jogszabályi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz honlapunkon, vagy amikor termékeket rendel a honlapunkon keresztül. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, az Ön kifejezett beleegyezésével kezeljük. Az Ön által megadott személyes adatokat az Ecolines-Home Kft. nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Az Ecolines-Home Kft. tevékenységének adatkezelései elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Azonban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megadott adatok egy körének kezelésére, tárolására, továbbítására jogszabály kötelezettséget ír elő. Ilyen esetben erről közvetlenül tájékoztatjuk az érintettet. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 2.2 Az Ecolines-Home Kft. egyes adatkezelései 2.2.1 Megrendelői és vásárlói adatok kezelése A rendelés folyamatában az ügyfél által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az ügyféltől kért információk, amelyek az ügyfél által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, a megrendelőn kötelező mezőként szerepelnek. Az adatkezelés célja: a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)). Kezelt adatok köre a honlapon elérhető megrendelő kitöltésével: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A megrendelés visszaigazolásával és Ön által történő elfogadásával kiállításra kerül a számla, mely fenti adatokon túl tartalmazza a megrendelés számát, áfás számla esetén az Ön adószámát. Amennyiben Ön személyesen keresi fel az Ecolines-Home Kft-t, lehetősége van helyben vásárolni. Ez esetben megrendelését az Ecolines-Home Kft. irodájában rögzítjük, a fenti tartalommal. Valamint kiállítjuk a fentiek szerinti számlát. A megrendelő és számla adatkezelésének időtartama: a számla kiállításától számított 8 év. Adatfeldolgozás: Az megrendelés teljesítése érdekében - amennyiben Ön házhozszállítást is kért - a szállítási adatait átadjuk a szállító részére. Az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés Az adatkezelés ideje: a kiszállítás időpontjáig. 2.2.2. Ügyféllevelezés Társaságunk biztosı́tja az ügyfeleink és az érdeklődők számá ra, hogy levélben vegyék fel a kapcsolatot velünk. Az adatkezelés célja: az ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfélkérdések megválaszolása, levélben leadott megrendelések kiszolgálása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzá já rulá sa Kezelt adatok köre: Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön megkeresné a Táraságunkat a megadott elérhetőségein, úgy az adatkezelő minden beérkező e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, dátum, időpont és az üzenetben rögzített egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított 1 év elteltével törli. 2.2.3. Minőségi kifogások kezelése Az adatkezelés célja: az Ecolines-Home Kft-nél vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzá já rulá sa, a Szá mv. tv. 169. § (2) bekezdése és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cıḿ , telefonszám, e-mail cı́m, a vásárló aláírása, a panasz leı́rá sa, a reklamáció val érintett á ru adatai, a szá llı́tó szám, a számlá n szereplő azonosı́tó szá mok, a vá sá rlás dá tuma és időpontja, a panasz kıv́ ánt megoldása, fénykép, garanciá lis javítás esetén a javítással érintett termék és a javítási munká latok adatai, dá tum, valamint a vá sárló alá ı́rása, a kifogá s rendezésének mó dja, annak indoklása, ha ez eltér a fogyasztó igényétől. Az adatkezelés időtartama: - a visszá rubizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év, - a panaszró l felvett jegyzőkönyvek és az ı́rásbeli panaszokra adott vá laszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapjá n 5 év, - a fogyasztó szavatossá gi vagy jó tá llá si igényéről felvett jegyzőkönyvet annak felvételétől számı́tott 3 évig őrzi meg (19/2014 (IV.29.) NGM rend. 4§ (6) bek.). 2.2.4. Egyéb célú adatkezelés A jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket e-mailben, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Amikor az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, az Ecolines-Home Kft. felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk, és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére. Rendelése teljesítésével összefüggésben személyes adatait (szállítási adatokat) továbbítjuk a termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tájékoztatjuk az érintettet. Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozó hatóság a szabálysértési hatóság, közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a jogszabályban arra felhatalmazott más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok törlése, valamint iratok átadása érdekében. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az Ecolines-Home Kft. személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a hatósági megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. 2.3. Sütik (cookies) alkalmazása Az Ecolines-Home Kft. a www.ecolines-home.hu, a www.rattanexclusive.hu, a www.wpcteraszburkolatok.hu, valamint a www.furdoszoba-butor.com honlapjain a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át az Ecolines-Home Kft. informatikai eszközeire, amikor Ön meglátogatja oldalainkat. Az ilyen típusú adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamentének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések. A számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti, törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével. A sütik alkalmazására az érintett hozzájárulásával kerül sor. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzetesen meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: 30 perc. Ha sütik használatát Ön böngészőjében tilthatja, ez azzal járhat, hogy az itt jelölt honlapok egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetőek el az Ön számára. 2.4. Google Analytics Honlapjainkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segı́t nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogató ink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakı́tsuk á t holnapunk tartalmá t. A szolgá ltatás sütiket használ, hogy információ kat gyűjtsön é s jelentést készı́tsen a weboldal haszná latá ra vonatkozó statisztikai adatokbó l anélkül, hogy egyénileg azonosı́taná a lá togató kat a Google szá má ra. Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatá sá t a haszná lat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. Tová bbi informá ció t erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 3. ADATBIZTONSÁG Az Ecolines-Home Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Ecolines-Home Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Ecolines-Home Kft. az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; valamint biztosítja c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az Ecolines-Home Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein. 4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmét indokolni nem köteles. Az Ecolines-Home Kft. törekszik arra, hogy a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott valamennyi információt és a 15-32. és 34. cikk szerinti minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg az érintett részére. 4.2. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: - a személyes adatok másolata - adatkezelés célja - az adatok kategóriái - automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok - adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk - címzettek köre, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják - harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák - a tárolás időtartama, szempontjai. Az Ecolines-Home Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett részére átadja. Az érintett által kért további példányokért az adatkezelő ésszerű adminisztratív költségeinek megtérítésére jogosult. Amennyiben az érintett erre vonatkozó konkrét kérést fogalmaz meg, az adatkezelő az adatokat elektronikus módon bocsátja az érintett rendelkezésére. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 4.3. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Ecolines-Home Kft. által kezelt személyes adatainak helyesbítését, kijavítását, kiegészítését. 4.4. Törléshez és elfeledtetéshez való jog: Az alábbi esetek valamelyikének fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Ecolines-Home Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje: - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, - az érintette visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másik jogcíme, - az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, - a személyes adatokat jogellenesen kezelték, - a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, valamint védelméhez szükséges az adatkezelés. 4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Ecolines-Home Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyikének esetén: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig megtörténik a személyes adatok ellenőrzése, - jogellenes adatkezelés esetén az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását, - az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja a Társaság. 4.6. Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni: - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, - jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, - kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. 4.7. Tiltakozás joga: - kizárólag közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében történő adatkezelés során. 4.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés - az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, - meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy - az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 4.9. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonásra kizárólag az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében van lehetőség. 5. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem alapján tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt más formában kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmét követően, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának tényéről, okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bíróági jogorvoslati jogával. Az Ecolines-Home Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés – korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formában kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 9. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ Akit az adatvédelmi jogszabályok megértése eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ér, kártérítésre jogosult, amit az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles megfizetni. Az adatfeldolgozó csak akkor felelős, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait. Több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősek az adatkezelés során okozott kárért, ebben az esetben egyetemlegesen felelnek a teljes kárért. 10. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerinti – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu). Budapest, 2018.05.25.

Payment Methods
bottom of page